Useful references: Giáo Trình Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại - Phần IIIReferences for Vietnamese: 

 • Giáo Trình Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại - Phần III: Việt Nam và Đông Nam Á trong xu thế hợp tác và hội nhập khu vực,Tran Thi Vinh,Danh sách tra cứu các thuật ngữ về Quan Hệ Quốc Tế (trang 321-328). 
 • Lich su the gioi hien dai quyen II – Cold war - US-Soviet bi-polarity - Danh sách tra cứu các thuật ngữ về Quan Hệ Quốc Tế (trang 71-75). pp. 71-75, Editions NXB DHSP, Authors Tran Thi Vinh, Dinh Ngoc Bao, Le A, Do Thanh Binh, Vo Kim Cuong, Truong Vu Xuong (2008).

References for English* : 

 • Dictionary of International Relations, Penguin Reference, Graham Evans & Geoffrey Newnham (1998) - Ref. I
 • Hutchinson Dictionary of World History (1998) - Ref. II.


*Note by Anh Tho: 
 
Chúng tôi xin bổ xung phần từ vựng tương đương tiếng Anh để tiện việc tra cứu thêm.

From Vietnamese into English

 • chiến tranh lạnh: Cold War
 • Chủ nghĩa apacthai : Apartheid
 • Chủ nghĩa Gandhi : Non-violence
 • Chủ nghĩa phát xít : Fascism
 • Chủ nghĩa quân phiệt: Militarism
 • Chủ nghĩa thực dân cũ: Colonialism
 • Chủ nghĩa thực dân mới: Neo-Colonialism
 • Chủ nghĩa tơ-ru-man: Truman Doctrine and Cold War
 • Hội Quốc Liên: League of Nations
 • Nước đang phát triển: Developing Country
 • Quan hệ Bắc-Nam: North-South Relations
 • Quan hệ Nam-Nam: South-South Relations
 • Toàn cầu hóa: Globalisation
 • Afghanistan = Afghanistan (1979) pp. 531 Ref. II
 • 1989 = Nineteen-eighty-nine (1989), pp. 373-74, Ref. I.
 • Quyền bá chủ = Hegemony. See Imperial Presidency, pp. 244-45, Ref. I.
 • Bức tường Berlin (ba-linh) = Berlin Wall (1961-1989), pp. 66 Ref. II see Checkpoint Charlie
 • Cach mang Cuba = Cuban Revolution. See Cuban Missile Crisis.
 • Chạy đua vũ trang = Arms race, pp. 485. See SALT.
 • Chiến dich phong tỏa Caribê = Carribean Embargo. pp. 110-11, Ref. I.
 • Chiến dich Phong tỏa Berlin = Berlin Blockade. See không vận cua Đồng minh : Berlin Allied Airlift (1948) pp. 66 Ref. II
 • Chiến dich Phong tỏa Vịnh Con Heo = Bay of Pigs, pp. 110-11. See naval blockade or quarantine, pp. 110-11, Ref. I.
 • Chiến tranh Đông Dương lan thu II = Second Indochina War
 • Chiến tranh Hạt nhân = Nuclear War pp. 391, Ref. I. Vũ khí hạt nhân : Nuclear Weapons, pp. 392, Ref. I. Giải trừ quân bị : Disarmament, pp 131, Ref. I.
 • Chiến tranh Lạnh = Cold War, pp. 70-74. See Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I – pp.142, Ref. II
 • Chiến tranh Lạnh trong Quan hệ quốc tế = Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I.
 • Chiến tranh Triều Tiên = Korean War (1950-1953), pp. 293-95, Ref. I.
 • Chiến tranh vùng Vịnh = Persian Gulf War, p. 432, Ref. I.
 • Chủ nghĩa đế quốc = Imperialism, pp. 244-45, Ref. I.
 • Chương trình phục hưng Châu Âu = European Recovery Programme or Marshall Plan, pp. 315-16. See COMECON.
 • Cộng sản quốc tế = Comintern (Communist International) pp. 145 Ref. II.
 • Đoàn kết = Solidarnosc (Solidarity- 1980) pp. 531 Ref. II.
 • Giai quyet khủng hoảng = Crisis Management, pp. 104-06, Ref. I.
 • Hiệp định an ninh My-Nhat = Sino-US Security Treaty (Agreement)
 • Hiệp định Helsinki = Helsinki (CSCE) Accords (1975) pp. 223, Ref. I.
 • Hiệp ước = Pact, Treaty, Agreement, pp. 543, Ref. I.
 • Hiệp ước Bruxelles = Treaty of Brussels (forerunner of NATO), pp. 88 Ref. II.
 • Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO = NATO (North Atlantic Treaty Organisation), pp. 350-54. See Warsaw Pact, pp. 569, Ref. I or pp. 618, Ref. I2.
 • Hiệp ước Vac-xa-va = Warsaw Pact (Eastern European Mutual Assistance Pact), pp. 569, Ref. I. See Brejnev doctrine.
 • Hiệp ước Yalta = Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I.
 • Học thuyết Brejnev = Brezhnev doctrine, pp. 57, Ref. I or pp, 83, Ref. I2.
 • Học thuyết Clinton = Clinton doctrine, pp. 68-70, Ref. I.
 • Học thuyết Gorbachev = Gorbachev doctrine, pp. 207-08, Ref. I.
 • Học thuyết Nixon = Nixon doctrine, pp. 375, Ref. I.
 • Học thuyết Reagan = Reagan doctrine, pp. 464, Ref. I.
 • Học thuyết Truman = Truman doctrine, pp. 545-546, Ref. I
 • Hội đồng Tương trợ kinh tế, HĐTTKT = Comecon (dissolved in 1991), pp. 80, Ref. I. See CMEA. See Cominform (Communist Information Bureau) pp. 145 Ref. II.
 • Hội nghị Ianta = Yalta Conference. pp. 584, Ref. I. See Hiệp ước Yalta : Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I.
 • Hội nghị Potxdam = Potsdam Conference, pp. 584, Ref. I. See Gorbachev doctrine
 • Hội nghị quan su Ban Mon Diem (Trieu Tien) = Military conference in … Korea
 • Khối ANZUS = ANZUS Pacific Security Treaty (1951) military alliance, replaced by SEATO (1954). See Pacific Basin, pp. 411-12, Ref. I.
 • Khối Cento = CENTO (Central Treaty Organisation) – military alliance that replaced the Baghdad Pact (1959), collapsed in 1979.
 • Khối NATO = NATO bloc, pp. 350-54, Ref. I.
 • Khối SEATO = SEATO (South East Asia Treaty Organisation)
 • Khu vực Đông Địa Trung Hải = The East Mediterranean Region – Eastern Mediterranean
 • Khủng hoảng chinh tri = Political Crisis. See Crisis, pp. 101-04, Ref. I. See Crisis Management.
 • khủng hoảng Ten lua tai Cuba ( ?) = Cuban Missile Crisis (1962), pp. 110-11, Ref. I. See Bay of Pigs.
 • Lịch sử thế giới Đương đại = Contemporary World History
 • Liên minh quân sự = Military alliance. See NATO.
 • Nghiên cứu Chiến lược = Strategic studies, pp. 518-18, Ref. I.
 • Quan hệ quốc tế = International Relations, pp. 274-275, Ref. I.
 • Quan hệ xo-my = Soviet-US Relations. See SALT, pp. 485, Ref. I
 • Quan sát viên Liên Hợp Quốc = UN Observer. See UN, pp. 551-53 Ref. I. See also Điều lệ LHQ : UN Charter, pp. 551, UNO, pp. 552, Hội đồng Bảo an LHQ: UN Security Council, pp. 493-494, Tổng thư ký : Secretary General 488-490.
 • Su doi dau giua hai cuc xo-my = The Soviet-US bipolarity. See unipolarity, pp. 550, bipolarity, pp. 52,
 • Tên lửa = Missile. See missile gap, pp. 331, Ref. I.
 • Trật tự thế giới mới = New World Order, pp. 371, Ref. I.
 • Truc tiep doi mat = Face-to-face, eyeball to eyeball confrontation, pp. 52
 • Tư tưởng = Ideology, pp. 236-237, Ref. I.
 • Van de dong au = The East Bloc Problem
 • Xu Huong Hoa Hoan Dong Tay = Détente, pp. 125-126, Ref. I.

From English into Vietnamese

 • Afghanistan (1979) pp. 531 Ref. II = Afghanistan
 • Nineteen-eighty-nine (1989), pp. 373-74, Ref. I. = 1989
 • Hegemony. See Imperial Presidency, pp. 244-45, Ref. I. = bá chủ thế giới / Quyền bá chủ
 • Berlin Wall (1961-1989), pp. 66 Ref. II see Checkpoint Charlie = Bức tường Berlin (ba-linh)
 • Cuban Revolution. See Cuban Missile Crisis. = Cach mang Cuba
 • Arms race, pp. 485. See SALT. = Chạy đua vũ trang
 • Carribean Embargo. pp. 110-11, Ref. I. = Chiến dich phong tỏa Caribê
 • Berlin Blockade. See không vận cua Đồng minh : Berlin Allied Airlift (1948) pp. 66 Ref. II = Chiến dich Phong tỏa Berlin
 • Bay of Pigs, pp. 110-11. See naval blockade or quarantine, pp. 110-11, Ref. I. = Chiến dich Phong tỏa Vịnh Con Heo
 • Second Indochina War = Chiến tranh Đông Dương lan thu II
 • Nuclear War pp. 391, Ref. I. Vũ khí hạt nhân : Nuclear Weapons, pp. 392, Ref. I. Giải trừ quân bị : Disarmament, pp 131, Ref. I. = Chiến tranh Hạt nhân
 • Cold War, pp. 70-74. See Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I – pp.142, Ref. II = Chiến tranh Lạnh
 • Coldwar and IR, pp. 75-76, Ref. I. = Chiến tranh Lạnh trong Quan hệ quốc tế
 • Korean War (1950-1953), pp. 293-95, Ref. I. = Chiến tranh Triều Tiên
 • Persian Gulf War, p. 432, Ref. I. = Chiến tranh vùng Vịnh
 • Imperialism, pp. 244-45, Ref. I. = Chủ nghĩa đế quốc
 • European Recovery Programme or Marshall Plan, pp. 315-16. See COMECON. = Chương trình phục hưng Châu Âu
 • Comintern (Communist International) pp. 145 Ref. II. = Cộng sản quốc tế
 • Solidarnosc (Solidarity- 1980) pp. 531 Ref. II. = Đoàn kết
 • Crisis Management, pp. 104-06, Ref. I. = Giai quyet khủng hoảng
 • Sino-US Security Treaty (Agreement) = Hiệp định an ninh My-Nhat
 • Helsinki (CSCE) Accords (1975) pp. 223, Ref. I. = Hiệp định Helsinki
 • Pact, Treaty, Agreement, pp. 543, Ref. I. = Hiệp ước
 • Treaty of Brussels (forerunner of NATO), pp. 88 Ref. II. = Hiệp ước Bruxelles
 • NATO (North Atlantic Treaty Organisation), pp. 350-54. See Warsaw Pact, pp. 569, Ref. I or pp. 618, Ref. I2. = Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO
 • Warsaw Pact (Eastern European Mutual Assistance Pact), pp. 569, Ref. I. See Brejnev doctrine. = Hiệp ước Vac-xa-va
 • Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I. = Hiệp ước Yalta
 • Brezhnev doctrine, pp. 57, Ref. I or pp, 83, Ref. I2. = Học thuyết Brejnev
 • Clinton doctrine, pp. 68-70, Ref. I. = Học thuyết Clinton
 • Gorbachev doctrine, pp. 207-08, Ref. I. = Học thuyết Gorbachev
 • Nixon doctrine, pp. 375, Ref. I. = Học thuyết Nixon
 • Reagan doctrine, pp. 464, Ref. I. = Học thuyết Reagan
 • Truman doctrine, pp. 545-546, Ref. I = Học thuyết Truman
 • Comecon (dissolved in 1991), pp. 80, Ref. I. See CMEA. See Cominform (Communist Information Bureau) pp. 145 Ref. II. = Hội đồng Tương trợ kinh tế, HĐTTKT
 • Yalta Conference. pp. 584, Ref. I. See Hiệp ước Yalta : Yalta Agreement (ended 1989), pp. 584, Ref. I. = Hội nghị Ianta
 • Potsdam Conference, pp. 584, Ref. I. See Gorbachev doctrine = Hội nghị Potxdam
 • Military conference in … Korea = Hội nghị quan su Ban Mon Diem (Trieu Tien)
 • ANZUS Pacific Security Treaty (1951) military alliance, replaced by SEATO (1954). See Pacific Basin, pp. 411-12, Ref. I. = Khối ANZUS
 • CENTO (Central Treaty Organisation) – military alliance that replaced the Baghdad Pact (1959), collapsed in 1979. = Khối Cento
 • NATO bloc, pp. 350-54, Ref. I. = Khối NATO
 • SEATO (South East Asia Treaty Organisation) = Khối SEATO
 • The East Mediterranean Region – Eastern Mediterranean = Khu vực Đông Địa Trung Hải
 • Political Crisis. See Crisis, pp. 101-04, Ref. I. See Crisis Management. = Khủng hoảng chinh tri
 • Cuban Missile Crisis (1962), pp. 110-11, Ref. I. See Bay of Pigs. = khủng hoảng Ten lua tai Cuba ( ?)
 • Contemporary World History = Lịch sử thế giới Đương đại
 • Military alliance. See NATO. = Liên minh quân sự
 • Strategic studies, pp. 518-18, Ref. I. = Nghiên cứu Chiến lược
 • International Relations, pp. 274-275, Ref. I. = Quan hệ quốc tế
 • Soviet-US Relations. See SALT, pp. 485, Ref. I = Quan hệ xo-my
 • UN Observer. See UN, pp. 551-53 Ref. I. See also Điều lệ LHQ : UN Charter, pp. 551, UNO, pp. 552, Hội đồng Bảo an LHQ: UN Security Council, pp. 493-494, Tổng thư ký : Secretary General 488-490. = Quan sát viên Liên Hợp Quốc
 • The Soviet-US bipolarity. See unipolarity, pp. 550, bipolarity, pp. 52, = Su doi dau giua hai cuc xo-my
 • Missile. See missile gap, pp. 331, Ref. I. = Tên lửa
 • New World Order, pp. 371, Ref. I. = Trật tự thế giới mới
 • Face-to-face, eyeball to eyeball confrontation, pp. 52 = Truc tiep doi mat
 • Ideology, pp. 236-237, Ref. I. = Tư tưởng
 • The East Bloc Problem = Van de dong au
 • Détente, pp. 125-126, Ref. I. = Xu Huong Hoa Hoan Dong Tay


About English For MBA Management Basics
The Certificate of English for MBAs fulfills the pre-requisite to selected MBA courses recommended by SBI-Training.com. Registration for Module "English for MBA Management Basics" is OPEN now. Email: contact@sbi-training.com