Epistemology of Humanistic Studies - Glossary


This glossary lists terms in philosophy, sociology, psychology, with references to authors, philosophers and thinkers and their work for your study and research work.

Definitions
 • EPISTEMOLOGY: the study or a theory of the nature and grounds of knowledge especially with reference to its limits and validity. 
 • HUMANISM: a) devotion to the humanities : literary culture; b) the revival of classical letters, individualistic and critical spirit, and emphasis on secular concerns characteristic of the Renaissance. c) humanitarianism is a doctrine, attitude, or way of life centered on human interests or values; especially : a philosophy that usually rejects supernaturalism and stresses an individual's dignity and worth and capacity for self-realization through reason.

References in Vietnamese:

 • ATA-274: ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG, Nguyễn Ước, NXB Tri thức (2009)
 • ATA-276: CÁC CHỦ ĐỀ TRIẾT HỌC, Nguyễn Ước, NXB Tri thức (2009)
 • ATA-327: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC HÁN - VIỆT, NXB Khoa học Xã hội (2004)

References in French :
 • ATA-275: Epistemology: An Introduction to Philosophy of Science (UPE)
 • ATA-278: Méthodologie et épistémologie de la recherche (UPEC)

   References in English*
   • RESOURCES FOR HUMANISTIC STUDIES & THEORY (http://www.skaggsisland.org/humanistic/humstudies.html)

   *Note by Anh Tho:  Chúng tôi xin bổ xung phần từ vựng tương đương tiếng Anh để tiện việc tra cứu thêm.   1 Yogācārin Duy thức tông / Phap tuong tong
   2 Agnosticism Bất khả tri thuyết
   3 Analytic Philosophy Triết học phân tích
   4 Atheism Thuyết vô thần
   5 Behaviourism Chủ nghĩa duy động thái
   6 Big bang Vụ nổ vũ trụ
   7 Buddhism Phật giáo
   8 Capitalism Chủ nghĩa tư bản
   9 Christianity Ki-tô giáo
   10 Confucianism Nho giáo
   11 Conservative Do Thái giáo bảo thủ
   12 Continental Philosophy Triết học lục địa
   13 Cosmology Vũ trụ luận
   14 Cynism Chủ nghĩa khuyển nho
   15 Dark ages Đêm trường trung cổ
   16 Deconstruction Giải cấu trúc
   17 Deism Thần luận
   18 Democracy Thể chế dân chủ
   19 Deontology Nghĩa vụ luận
   20 Determinism Chủ nghĩa tất định
   21 Dialectic – materialism Duy vật biện chứng pháp
   22 Dialectics Biện chứng pháp
   23 Dualism Nhị nguyên luận
   24 Elan Vital Đà sống thuyết
   25 Empirism Chủ nghĩa duy nghiệm
   26 Enlightenment  Thời đại khai sáng
   27 Epiphenomenalism Phụ tượng thuyết
   28 Epistemology Tri thức luận
   29 Ethics Đạo đức học
   30 Evolutionism Thuyết tiến hóa
   31 Existentialism Chủ nghĩa hiện sinh
   32 Falsafah Hồi giáo triết học
   33 Feminism Phong trào nữ quyền
   34 Formalism Chủ nghĩa duy hình thức
   35 Hedonism/Epicuranism Chủ nghĩa khoái lạc
   36 Hinduism Ấn giáo
   37 Humanism Chủ nghĩa nhân bản
   38 Iconoclasm  Đả phá thần tượng
   39 Idealism Chủ nghĩa duy tâm
   40 Ideology Hệ tư tưởng
   41 Inquisition Tòa án dị giáo
   42 Instrumentalism Chủ nghĩa công cụ
   43 Intuitionism Chủ nghĩa duy trực giác
   44 Irrationalism Chủ nghĩa ngoại lý
   45 Islam Hồi giáo
   46 Judaism Do Thái giáo
   47 Liberal Do Thái giáo cấp tiến
   48 Logic Luận lý học
   49 Logical positivism Chủ nghĩa luận lý thực chứng
   50 Logos Ngôn tự - xxx
   51 Marxism Chủ nghĩa Mác – xít 
   52 Materialism Chủ nghĩa duy vật
   53 Mechanism Chủ nghĩa máy móc
   54 Metaphysics Siêu hình học
   55 Methodology Phương pháp luận
   56 Mid – way Trung quan tổng – trung luận tổng
   57 Modernism Chủ nghĩa hiện đại
   58 Monism Nhất nguyên luận
   59 Monotheism Độc thần thuyết
   60 Mysticism Chủ nghĩa thần bí
   61 Myth Huyền thoại
   62 Naturalism Chủ nghĩa tự nhiên
   63 Nature Philosophy Triết học tự nhiên
   64 Neoplatonism Thuyết tân Plato 
   65 New age Thời đại mới
   66 Nihilism – Nothingism Chủ nghĩa hư vô
   67 Nominalism Chủ nghĩa duy danh
   68 Ontology Bản thể học
   69 Orthodox Do Thái giáo chính thống
   70 Pantheism Thuyết phiếm thần
   71 Phenomenalism Hiện tượng chủ nghĩa 
   72 Phenomenology Hiện tượng luận
   73 Pluralism Chủ nghĩa đa nguyên
   74 Polytheism Chủ nghĩa đa thần
   75 Postmodernism Chủ nghĩa Hậu hiện đại
   76 Pragmatism Chủ nghĩa thực dựng
   77 Process Philosophy Triết học tiến trình
   78 Psychoanalysis Phân tâm học
   79 Psychology Tâm lý học
   80 Rationalism Chủ nghĩa duy lý
   81 Realism Chủ nghĩa duy thực
   82 Relativism Thuyết tương đối
   83 Renaissance Thời đại Phục hưng
   84 Scepticism Chủ nghĩa hoài nghi
   85 Scholaticism  Triết học kinh viện
   86 Socialism Chủ nghĩa xã hội
   87 Solipsism Thuyết duy ngã
   88 Sophism Biện luận phái
   89 Stoicism Chủ nghĩa khắc kỷ
   90 Structuralism Cấu trúc luận
   91 Subject Chủ nghĩa nhận thức (tri giác)
   92 Subjectivism Chủ quan thuyết
   93 Taoism Đạo giáo – đạo học
   94 Teleology Cứu cánh luận
   95 Theism Thuyết hữu thần
   96 Theology Chủ nghĩa thần học
   97 Theravada Thượng tọa bộ - tiểu thừa
   98 Utilitarism Chủ nghĩa duy thức lợi
   99 Utopianism Tưởng quốc chủ nghĩa
   100 Vitalism Sinh lực thuyết
   101 Zionist movement Phong trào phục quốc Do Thái
   1 Ấn giáo Hinduism
   2 Bản thể học Ontology
   3 Bất khả tri thuyết Agnosticism
   4 Biện chứng pháp Dialectics
   5 Biện luận phái Sophism
   6 Cấu trúc luận Structuralism
   7 Chủ nghĩa công cụ Instrumentalism
   8 Chủ nghĩa đa nguyên Pluralism
   9 Chủ nghĩa đa thần Polytheism
   10 Chủ nghĩa duy danh Nominalism
   11 Chủ nghĩa duy động thái Behaviourism
   12 Chủ nghĩa duy hình thức Formalism
   13 Chủ nghĩa duy lý Rationalism
   14 Chủ nghĩa duy nghiệm Empirism
   15 Chủ nghĩa duy tâm Idealism
   16 Chủ nghĩa duy thực Realism
   17 Chủ nghĩa duy thức lợi Utilitarism
   18 Chủ nghĩa duy trực giác Intuitionism
   19 Chủ nghĩa duy vật Materialism
   20 Chủ nghĩa Hậu hiện đại Postmodernism
   21 Chủ nghĩa hiện đại Modernism
   22 Chủ nghĩa hiện sinh Existentialism
   23 Chủ nghĩa hoài nghi Scepticism
   24 Chủ nghĩa hư vô Nihilism – Nothingism
   25 Chủ nghĩa khắc kỷ Stoicism
   26 Chủ nghĩa khoái lạc Hedonism/Epicuranism
   27 Chủ nghĩa khuyển nho Cynism 
   28 Chủ nghĩa luận lý thực chứng Logical positivism
   29 Chủ nghĩa Mác – xít  Marxism
   30 Chủ nghĩa máy móc Mechanism
   31 Chủ nghĩa ngoại lý Irrationalism
   32 Chủ nghĩa nhân bản Humanism
   33 Chủ nghĩa nhận thức (tri giác) Subject
   34 Chủ nghĩa tất định Determinism
   35 Chủ nghĩa thần bí Mysticism
   36 Chủ nghĩa thần học Theology
   37 Chủ nghĩa thực dựng Pragmatism
   38 Chủ nghĩa tư bản Capitalism
   39 Chủ nghĩa tự nhiên Naturalism
   40 Chủ nghĩa xã hội Socialism
   41 Chủ quan thuyết Subjectivism
   42 Cứu cánh luận Teleology
   43 Đả phá thần tượng Iconoclasm 
   44 Đà sống thuyết Elan Vital
   45 Đạo đức học Ethics
   46 Đạo giáo – đạo học Taoism
   47 Đêm trường trung cổ Dark ages
   48 Do Thái giáo Judaism
   49 Do Thái giáo bảo thủ Conservative
   50 Do Thái giáo cấp tiến Liberal
   51 Do Thái giáo chính thống Orthodox
   52 Độc thần thuyết Monotheism
   53 Duy thức tông Yogācārin
   54 Duy vật biện chứng pháp Dialectic – materialism
   55 Giải cấu trúc Deconstruction
   56 Hệ tư tưởng Ideology
   57 Hiện tượng chủ nghĩa  Phenomenalism
   58 Hiện tượng luận Phenomenology
   59 Hồi giáo Islam
   60 Hồi giáo triết học Falsafah
   61 Huyền thoại Myth
   62 Ki-tô giáo Christianity
   63 Luận lý học Logic
   64 Nghĩa vụ luận Deontology
   65 Ngôn tự - xxx Logos
   66 Nhất nguyên luận Monism
   67 Nhị nguyên luận Dualism
   68 Nho giáo Confucianism
   69 Phân tâm học Psychoanalysis
   70 Phật giáo Buddhism
   71 Phong trào nữ quyền Feminism
   72 Phong trào phục quốc Do Thái Zionist movement
   73 Phụ tượng thuyết Epiphenomenalism
   74 Phương pháp luận Methodology
   75 Siêu hình học Metaphysics
   76 Sinh lực thuyết Vitalism
   77 Tâm lý học Psychology
   78 Thần luận Deism
   79 Thể chế dân chủ Democracy
   80 Thời đại khai sáng Enlightenment 
   81 Thời đại mới New age
   82 Thời đại Phục hưng Renaissance
   83 Thượng tọa bộ - tiểu thừa Theravada
   84 Thuyết duy ngã Solipsism
   85 Thuyết hữu thần Theism
   86 Thuyết phiếm thần Pantheism
   87 Thuyết tân Plato  Neoplatonism
   88 Thuyết tiến hóa Evolutionism
   89 Thuyết tương đối Relativism
   90 Thuyết vô thần Atheism
   91 Tòa án dị giáo Inquisition
   92 Tri thức luận Epistemology
   93 Triết học kinh viện Scholaticism 
   94 Triết học lục địa Continental Philosophy
   95 Triết học phân tích Analytic Philosophy
   96 Triết học tiến trình Process Philosophy
   97 Triết học tự nhiên Nature Philosophy
   98 Trung quan tổng – trung luận tổng Mid – way
   99 Tưởng quốc chủ nghĩa Utopianism
   100 Vụ nổ vũ trụ Big bang
   101 Vũ trụ luận Cosmology